§ 7 Representantskap

Moment 1. Arbetarekommunens högsta beslutande organ är representantskapet, som väljs av de anslutna organisationerna på grundval av deras totala medlemsantal. Valet ska ske varje år före mars månads utgång och vara baserad på organisationernas medlemsantal per den 31 december föregående år.