Som huvudregel gäller att du inte får föra in alkohol till Sverige från ett annat EU-land utan tillstånd från Skatteverket, ett så kallat partihandelstillstånd.

 Den som har beställt alkohol via internet riskerar att få den beslagtagen. Enligt svensk lag är det smuggling att privatimportera alkohol som man inte själv tar över gränsen.

 Det har ifrågasatts om alkohollagens bestämmelser strider mot EU:s regler om införsel via internet, eller låta transportföretag införa alkoholen till Sverige.

 En hovrättsdom i mars i år tvingade tullen att återlämna beslagtagen alkohol till en privatperson som handlat via nätet. Domen har öppnat för nätimport av vin och sprit från Europa.

 Tidigare i juni kom samma domstol, Hovrätten över Skåne och Blekinge, fram till motsatsen. Då godkändes ett beslag av nätköpt vin från en privatperson.

 I början av nästa år säger EG-domstolen sitt. Då avgörs om det svenska förbudet om alkoholimport på nätet strider mot reglerna i EU:s fördrag om fri rörlighet av varor.

Källa: Tullverket